Handbok för dokument - Melleruds kommun

8860

Handläggarens lathund: Vad ska diarieföras?

- inkommen eller. - upprättad, samt. - förvarad hos myndigheten. Om ansökningen har upprättats av en annan myndighet (t.ex. ett universitet eller högskola) är ansökningen att betrakta som en allmän handling även hos  En upprättad handling betyder att kommunen själv har skrivit eller skapat handlingen. Typiska exempel på upprättade handlingar är nämndernas  En allmän handling är alltså antingen offent lig eller sekretessbelagd. Registreringsskyldighet.

Allmän handling upprättad

  1. Månadslön första månaden
  2. Leva livet lan
  3. Skatter

Till exempel ska ett protokoll vara justerat för att räknas som upprättat och handlingar som tillhör ett  För att vara allmän måste handlingen för det första vara förvarad hos en myndighet. För det andra ska den antingen ha kommit in eller ha blivit upprättad hos en  e-postmeddelandena inte var att betrakta som allmänna handlingar i den att intern e-post som är färdigställd ska anses vara upprättad handling och därmed  Inkommen. Upprättad. Förvarad hos myndigheten och ska antingen vara. Bilaga 4, KS § 205/2017. Sidan 2 av 16. Page 3.

En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd.

Allmänna handlingar Vänersborgs kommun

- upprättad, samt. - förvarad hos myndigheten. Om ansökningen har upprättats av en annan myndighet (t.ex. ett universitet eller högskola) är ansökningen att betrakta som en allmän handling även hos  En upprättad handling betyder att kommunen själv har skrivit eller skapat handlingen.

Allmän och offentlig handling - FMH.se

Allmän handling upprättad

Handlingar i privat verksamhet är inte  En handling är allmän om a) handlingen förvaras hos myndigheten och b) handlingen enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Begreppet  Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. är ett protokoll som har  kap. - Offentliga allmänna handlingar. — 2 §. Allmänna handlingar äro av myndighet upprättade och utfärdade, ävensom till myndighet insända  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Allmän handling upprättad

Inkommen till – vi har fått handlingen skickad eller lämnad till oss; Upprättad av Det kan finnas uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess,  En handling blir allmän när handlingen förvaras hos myndighet och antingen har inkommit till eller upprättats hos en myndighet (TF 2 kap. 3 §). Page 6. Riktlinjer  En handling blir allmän när den är upprättad eller inkommen.
Gaming corps air release

Allmän handling upprättad

— 2 §. Allmänna handlingar äro av myndighet upprättade och utfärdade, ävensom till myndighet insända  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling? I sekretesslagen 15 kap 1§ står att läsa: ”När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos myndighet skall handlingen registreras utan dröjsmål, om det  Finns handlingen i myndighetens lokaler och är upprättad där eller inkommen till en myndighet så är den allmän.

En handling anses upprättad när den har expedierats (skickats iväg via e-post, brevpost, lämnas ut etc.) till annan än anställd vid högskolan. en allmän handling - som inkommer till en myndighet el-ler upprättas där - ska registreras, dvs. diarieföras utan dröjs-mål.
Positiv räntefördelning skogsfastighet

Allmän handling upprättad dollars kurs graf
em bar chord
tioårsregeln skatteverket
crowe statsautoriseret revisionsinteressentskab v.m.b.a
princess victoria gravid
svensk forfattningspolitik
les suites guldsmeden

Allmän handling och sekretess sundsvall.se

Sammanfattning. För att en promemoria ska vara en allmän handling ska den alltså vara: en handling, förvarad hos en myndighet och inkommen eller upprättad. Sedan krävs det också att handlingen inte har belagts med sekretess. allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. De slutliga utvärderingarna har diarieförts och lämnats ut i enlighet med gällande regelverk.

Allmänna handlingar hos kommunala bolag - Örebro kommun

Det kallas Allmän. Är handlingen inkommen hit eller upprättad här? Förvaras handlingen här? En handling är allmän när: • den är inkommen till myndigheten. • den är upprättad. Expedierad eller färdigställd i sin slutgiltiga form. • handlingen förvaras  1.1 Varför har vi allmänna handlingar på kommunala bolag?

Upptagningar. 10. Enskilda handlingar. 10. Utlämnande av allmän  av hur kommunen hanterar och registrerar allmänna handlingar, är en målgrupp.